x
Nihai Tüketici Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

NİHAİ TÜKETİCİAYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:2 Onikişubat/ Kahramanmaraş  adresinde mukim Veri Kırteks Metal Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından nihai tüketicilere sunulmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları //www.akdenizstore.com adresinde yer almaktadır.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ŞİRKET’imizinmüşterilerinden alınan kişisel veriler internet sitemizden, elektronik ticaret platformundan,telefon veya e-posta yoluylaelde edilmektedir.www.akdenizstore.com adresinden ürün satın almak suretiyle;mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, korunması ve reklam ve kampanyalar için açık rıza vermeniz halinde bu hukuki sebeplere dayalı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

 1. Elektronik ticaret mevzuatı başta olmak üzere faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi,
 3. Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 4. Mal/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 6. Müşteri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 7. Müşteri ilişkileri yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 8. Ödeme ve tahsilat süreçlerinde finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 9. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 10. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 11. Elektronik ticari ileti onay metnine onay vermeniz halinde reklam kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 12. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 13. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 14. Talep/şikayetlerin takibi,
 15. Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,
 16. Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirilmesi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde,

 

 1. Talep edilmesi halinde veya faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 2. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde veya Şirketimizin hukuki menfatlerinin korunması amacıyla şirketimizin avukatlarıyla veya danışmanlarıyla,
 3. Ödeme işleminin banka aracılığıyla yapılması halinde anlaşmalı bankalara,
 4. Finansal ve muhasebesel süreçlerin yürütülmesi amacıyla mali müşavirlerimize,
 5. Ürün teslimatının sağlanması amacıyla anlaşmalı kargo firmasına,

 

Aktarılabilecektir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini //www.akdenizstore.comadresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarakdoldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.